In Loosdrecht zijn meerdere eerstelijns praktijken gevestigd die onderling al geruime tijd met elkaar samenwerken. Om deze multidisciplinaire samenwerking op structurele wijze verder te ontwikkelen en te bestendigen is gekozen om de samenwerking  te formaliseren in de Stichting ELK.

Huisartsenpraktijk Loosdrecht is een HOED (huisartsen onder één dak), een samenwerkingsverband tussen vier zelfstandige praktijken. Zij is gestart in 2001 op één locatie.  De huisartsenpraktijk kent een lange historie van gestructureerde samenwerkingsafspraken onderling en met andere eerstelijnszorgverleners en voelt zich verantwoordelijk voor de eerstelijnszorg in Loosdrecht. Huisartsenpraktijk Kerkelanden is een solopraktijk in de wijk Kerkelanden in Hilversum. Beide praktijken zijn NHG-geaccrediteerd. In beide praktijken worden huisartsen opgeleid. Beide praktijken zijn voor de chronische zorg aangesloten bij de huisartsencoöperatie Preventzorg. Zij kennen elkaars werkwijze en nemen deel aan dezelfde scholing. 

De Stichting start met 5 huisartsenpraktijken (6 huisartsen), de Loosdrechtse apotheek en FysioHolland in Loosdrecht. Daarnaast is er in meer en mindere mate samenwerking met o.a. logopedie, verloskunde, diëtiek, oefentherapie Cesar en Mensendieck, specialisten ouderengeneeskunde, welzijn, thuiszorg, ziekenhuis Tergooi en Saltro. Huisartsenpraktijk Kerkelanden heeft zich per 01-01-2019 afgesplitst van Stichting ELK en zoekt verder aansluiting bij samenwerkingsverbanden in Hilversum. Stichting ELK richt zich verder op de gemeente Loosdrecht en de in Loosdrecht werkzame Eerstelijners. 

De algemene ontwikkelingen in de gezondheidszorg anno nu zijn aanleiding om de bestaande samenwerking en nieuwe initiatieven onder te brengen in een nieuw op te richten stichting: Stichting ELK.

Met de oprichting van deze Stichting denken we een antwoord te hebben op de ontwikkelingen:

  • De (integrale) eerstelijnszorg gaat een steeds grotere rol spelen in het behouden van gezondheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners in het praktijkgebied;
  • De gemeente krijgt een steeds grotere taak, die raakt aan de (integrale) eerstelijnszorg (overheveling AWBZ naar WMO, transitie wet op de Jeugdzorg en participatiewet). Samenwerking met de gemeente is een nieuwe uitdaging waar de Stichting een antwoord op hoopt te hebben en waar we proactief mee aan de slag gaan;
  • Wijzigingen in de financiering van de eerste lijn (waaronder de huisartsenfinanciering per 1-1-2015).

Met de Organisatie Wijkgerichte Zorg wordt beoogd om huidige en toekomstige gezamenlijke inspanningen beter te erkennen en te belonen en daarnaast ruimte te creëren voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen.

De Organisatie Wijkgerichte Zorg levert tevens een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de profilering naar patiënten, andere zorgaanbieders en stakeholders.

Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de site te optimaliseren. Tijdelijke cookies worden bij beëindiging van de sessie verwijderd.
Ok